اتوماسیون اداری

بررسی امنیتی در اتوماسیون اداری
1/19/2023 2:23:51 PM

تامین امنیت در اتوماسیون اداری رایان آب نیرو

اتوماسیون, اتوماسیون اداری,رایان آب نیرو,اتوماسیون آب,وزارت نیرو
افزونه های داشبورد در اتوماسیون اداری
9/26/2021 10:43:11 AM

افزونه های داشبورد در اتوماسیون اداری رایان آب نیرو ، این افزونه ها به کاربران گزارشات و اطلاعات لحظه ای رائه می نماید

اتوماسیون, اتوماسیون اداری,رایان آب نیرو,اتوماسیون آب,وزارت نیرو
درخواست کالا از انبار
9/25/2021 2:15:56 PM

راهنمای جامع درخواست کالا از انبار در اتوماسیون اداری شرکت رایان آب نیرو با قابلیت مدیریت متمرکز انبارهای غیر متمرکز

اتوماسیون, اتوماسیون اداری,رایان آب نیرو,اتوماسیون آب,وزارت نیرو,درخواست کالا به انبار,درخواست کالا از انبار,انبارداری,انبار غیر متمرکز
صورت وضعیت
9/25/2021 11:04:16 AM

صورت وضعیت ، تعدیل در اتوماسیون اداری

اتوماسیون, اتوماسیون اداری,وزارت نیرو،صورت وضعیت،سازمان برنامه و بودجه،فهرست بهاء،پیمانکار،مشاور،کارفرما،محاسبه صورت وضعیت،محاسبه تعدیل
پرونده پرسنل در اتوماسیون اداری
9/21/2021 1:22:42 PM

پرونده پرسنلی کارکنان در اتوماسیون اداری

اتوماسیون, اتوماسیون اداری,وزارت نیرو،حضور وغیاب،دستگاه حضور و غیاب،انبارداری،مدارک پرسنلی،کارکردپرسنل،انبار
مدیریت پرسنل در اتوماسیون اداری
9/21/2021 9:51:17 AM

مدیریت پرسنل در اتوماسیون اداری رایان آب نیرو

اتوماسیون, اتوماسیون اداری,وزارت نیرو،حضور وغیاب،دستگاه حضور و غیاب
نحوه ورود به اتوماسیون اداری
8/4/2021 9:23:36 AM

راهنمای جامع ورود به اتوماسیون اداری رایان آب نیرو

اتوماسیون, اتوماسیون اداری,رایان آب نیرو,اتوماسیون آب,وزارت نیرو