مدیریت حسابها در نرم افزار حسابداری تحت وب آبنیر

این راهنما به شما کمک می کند تا بتوانید به راحتی حسابهای مالی خود را در دسته های ، گروه های مالی، حساب کل ، حساب معین و حساب تفضیل تنظیم نمایید.

گروه مالی

گروه های مالی سرفصلهای اصلی در صورتهای مالی را تشکیل می دهند. نوع حساب در این طبقه تعیین می گردد و در نتیجه زیرمجموعه هر گروه دارای انواع یکسانی می باشند. (برای مثال اگر نوع یک گروه سود و زیانی باشد، حسابهای معین زیرمجموعه این گروه نیز سود و زیانی خواهند بود.) طول کد گروه متناسب با نیازهای شرکت می تواند یک یا دو رقم باشد.

طبق استانداردهای حسابداری ایران گروههای زیر پیشنهاد می گردد:

 • دارایی های جاری
 • دارایی های غیرجاری
 • بدهی های جاری
 • بدهی های غیر جاری
 • حقوق صاحبان سهام
 • درآمدها
 • هزینه ها
 • حسابهای انتظامی

در نرم افزار حسابداری تحت وب و موبایل آبنیر ، شما می توانید گروه های مالی خود را تایین نمایید.

در تصویر فوق می توانید نحوه نمایش گروه های مالی را مشاهده نمایید ؛ تنها کافیست کد گروه مالی را همراه با نام آن درج نمایید سپس کلید ثبت را بزنید.

لازم به توضیح است اگر به این صفحه دسترسی ندارید ، حتما دسترسی شما توسط مدیر به این صفحه مصدود شده است ، جهت اطلاعات بیشتر به راهنمای معرفی، مدیریت و اعمال سطح دسترسی مراجعه نمایید.


حساب کل

این طبقه از حسابها شامل اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان می باشند. در نوشتن دفاتر و گزارش گیری از این حسابها استفاده می شود. ماهیت حسابها در سطح کل به 3 نوع بدهکار، بستانکار و مهم نیست طبقه بندی می شود. ماهیت بدهکار برای حسابهای زیر مجموعه گروه داراییها و هزینه ها استفاده می شود، ماهیت بستانکار برای حسابهای زیر مجموعه گروه بدهیها، حقوق صاحبان سهام و درآمدها استفاده می شود، ماهیت مهم نیست برای حسابهای زیر مجموعه گروه حسابهای انتظامی استفاده می شود.

شما در این بخش به آسانی می توانید با وارد کردن کد گروه و سپس کل کل و نام گروه ، حساب کل خود را معرفی نمایید.


لازم به توضیح است اگر به این صفحه دسترسی ندارید ، حتما دسترسی شما توسط مدیر به این صفحه مصدود شده است ، جهت اطلاعات بیشتر به راهنمای معرفی، مدیریت و اعمال سطح دسترسی مراجعه نمایید.


حساب معین و تفضیل نیز به همین صورت اقدام می گردد ، برای تعریف حساب معین باید کد کل آن مشخص شود و در تعریف حساب تفضیل باید کد معین آن تعریف شود ،

لازم به ذکر است حسابداران محترم تنها می توانند در سطح تفضیل سند ثبت نمایند.


درخت حسابها

در این قسمت شما می توانید هر یک از سطح های حساب های خود را به صورت درخت مشاهده نمایید


نکات کلیدی :

 1. سند تنها در سطح تفضیل ثبت می گردد.
 2. با ورود به سال جدید نیاز به تعریف مجدد حساب ها نیست.
 3. اگر حسابی دارای زیر مجموعه باشد نمی توان آن را حذف نمود.
 4. قبل از شروع به کار با نرم افزار ابتدا حساب های خود را تنظیم نمایید.
 5. در هر مرحله می توانید از سامانه تیکتی جهت پشتیبانی استفاده نمایید.
 6. اگر برای تفضیلی سندی ثبت شده باشد، امکان حذف آن تفضیل وجود ندارد.