هسته مرکزی اتوماسیون

این ماژول هسته اصلی نرم افزار است و کلیه ماژول ها از طریق این هسته با هم ارتباط بر قرار می کنند.

نسخه های ماژول

  1. نسخه 1400.08.25.01
    این نسخه پایه است و موتور اصلی اتوماسیون اداری تحت وب.
    پیشنیاز ها : ندارد

  2. نسخه بعدی در حال آماده شدن است

کلمات کلیدی استفاده شده

اتوماسیون اداری تحت وب - مازول -