ماژول های توسعه

تقویم سازمانی
3/31/2023 12:02:41 PM

راهنمای ماژول تقویم سازمانی برای اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری تحت وب,تقویم سازمانی
ماژول هوشمند تامین امنیت
1/19/2023 2:08:13 PM

راهنمای ماژول هوشمند تامین امنیت اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری تحت وب,ماژول
ماژول ابزارهای جمع آوری اطلاعات
1/18/2023 1:42:42 PM

راهنمای ماژول ابزارهای جمع آوری اطلاعات اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری تحت وب,ماژول
ماژول چارت سازمانی
1/18/2023 1:28:34 PM

راهنمای ماژول چارت سازمانی اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری تحت وب,ماژول
ماژول مدیریت سطح دسترسی
1/18/2023 1:19:48 PM

راهنمای ماژول مدیریت سطح دسترسی اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری تحت وب,ماژول
ماژول مدیریت منابع انسانی
1/18/2023 1:13:06 PM

توضیحات مربوط به ماژول مدیریت منابع انسانی

اتوماسیون اداری تحت وب,مدیریت منابع انسانی,HRM,Human resource management
ماژول توابع کنترلی
1/18/2023 1:08:11 PM

راهنمای ماژول توابع کنترلی اتوماسیون

اتوماسیون اداری تحت وب,ماژول
کنترل کننده سامانه و تمام زیر سیستم های سامانه
1/18/2023 1:04:26 PM

راهنمای ماژول هسته مرکزی اتوماسیون

اتوماسیون اداری تحت وب,ماژول
هسته مرکزی اتوماسیون
1/18/2023 1:00:48 PM

راهنمای ماژول هسته مرکزی اتوماسیون

اتوماسیون اداری تحت وب,مازول